Ons onderwijs

Schoolconcept

De Godelindeschool hanteert hoge kwaliteitsnormen ten aanzien van het onderwijs. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de zorg voor de leerlingen, de inhoud en organisatie van het onderwijs, de professionaliteit van de leerkrachten en de betrokkenheid van de ouders. In een stimulerende werkomgeving wordt elke leerling intensief begeleid, wordt er naar behoefte herhalingswerk of verrijkingsstof aangeboden en wordt de voortgang regelmatig getoetst.
In de samenstelling van het lesprogramma streeft de school naar het realiseren van een optimaal leerrendement door het ontwikkelen van een resultaatgerichte werkhouding bij de leerlingen. Daarbij worden ze geconfronteerd met het stellen van eisen en gestimuleerd tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid.
Door een onderwijskundig beleid te voeren dat gebaseerd is op de kwaliteit van de leerkrachten, het lesprogramma en de leermiddelen beoogt de school elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs dat bij zijn of haar capaciteiten past. Een deskundig en enthousiast team van leerkrachten staat garant voor een goede gang van zaken. In deze resultaatgerichte cultuur ligt het accent niet alleen op de leerstof. Naast een goede scholing op cognitief gebied is er ruimte voor culturele en sportieve onderdelen in het lesprogramma. De vakken beeldend vormen, drama, dans, muziek en gymnastiek worden door vakdocenten gegeven.
De pedagogische opdracht van de school maakt deel uit van het onderwijs, waarbij samenwerking met ouders bij de opvoeding van hun kinderen van groot belang wordt gevonden. Het schoolklimaat van de Godelindeschool kenmerkt zich dan ook enerzijds door resultaatgericht onderwijs, anderzijds door het bieden van ontspanning, geborgenheid en veiligheid aan kinderen op basis van wederzijds respect.

Missie van de school

Kinderen vinden leren leuk, leren graag en doen dit uit zichzelf. De school schept voorwaarden waardoor dit natuurlijke proces wordt versterkt.